Portfolio - nasze dokonania

Quixi Media poprzez działania wydawnicze pomaga swym Klientom osiągnąć przewagę konkurencyjną w zakresie pozyskiwania nowych klientów, budowania lojalności, zwiększania świadomości marki oraz jej wzmacniania. 

 

Nasze opracowania i publikacje wykorzystywane są także jako narzędzia komunikacji wewnętrznej z pracownikami lub innymi grupami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie, służące: informowaniu, motywowaniu, integrowaniu, edukowaniu i budowaniu kultury firmowej. 

 

Ostatnie lata zaowocowały wydaniem szeregu pozycji kształtujących wizerunek polskiej energetyki i gazownictwa, branży wodociągowej, inżynierii komunikacyjnej i drogownictwa czy też komunikacji publicznej. Wydane albumy to profesjonalne kompendia wiedzy, zilustrowane unikalnym materiałem graficznym. 

 

 

Wspólnie z Polską Organizacją Przemysłu i Handlu Naftowego, Instytutem Nafty i Gazu, Państwowym Instytutem Geologicznym oraz Polską Izbą Paliw Płynnych, opracowaliśmy wyjątkową publikację branżową zatytułowaną „NAFTA POLSKA – POLISH OIL”. Przyczynkiem do jej powstania była 160 rocznica uruchomienia przez Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce pierwszej kopalni ropy, a tym samym symboliczne zapoczątkowanie polskiego przemysłu naftowego.

 

 

Bankowość spółdzielcza na świecie ma solidną, ugruntowaną pozycję zarówno na rynku, jak i w opinii społecznej, a banki spółdzielcze uznawane są za najbardziej wiarygodne instytucje finansowe. Niestety, w świadomości Polaków spółdzielczość została połączona z poprzednim ustrojem i jako taka uznana za relikt przeszłości. Pozycja „BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA W POLSCE” ukazująca dzieje pieniądza, historię banków oraz rozwój bankowości spółdzielczej w Polsce i Europie, próbuje te niekorzystne stereotypy przełamać.

 

 

Publikacja "TAURON Polska Energia" jest monografią czołowego koncernu energetycznego w Polsce. Album ukazuje dzieje i współczesność przedsiębiorstw wchodzących w skład grupy kapitałowej, usystematyzowanych w energetycznym łańcuchu wartości. Charakteryzuje obszary: wydobycia, wytwarzania, ekoenergii, ciepłownictwa, dystrybucji, obrotu oraz obsługi klienta. Całość w polsko-angielskiej wersji językowej z olbrzymią liczbą świetnych archiwalnych i współczesnych zdjęć. Gorąco polecamy!

 

Pozycja "Skarby Ziemi - woda" przygotowana została we współpracy z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie i ukazuje rolę wody w życiu współczesnych społeczeństw. W bardzo przystępny sposób omawia cykl hydrologiczny, sposoby wykorzystywania wody przez człowieka (energetyka, transport, rybołówstwo, rolnictwo, sport, turystyka, itp.), metody pozyskiwania czystej i zdrowej wody pitnej oraz oczyszczania ścieków. Całość opowiedziana w sposób bardzo przystępny z bogato ilustrowaną szatą graficzną.

 

 

W obrany przez nas profil edytorski doskonale wpisuje się kolejne z opracowań, tym razem dotyczące historii budowy i działania największej polskiej elektrowni zasilanej węglem kamiennym - Elektrowni Kozienice. Publikacja "Elektrownia Kozienice" ukazuje siłownię nie tylko w perspektywie technicznej, przedstawiającej aspekty jej powstania i eksploatacji, ale również, lub może przede wszystkim, w ujęciu ludzkim i społecznym. Ulokowanie olbrzymiego zakładu przemysłowego w rejonie zdecydowanie rolniczym, pociągnęło za sobą brzemienne w skutkach zmiany w rustykalnym dotąd stylu życia mieszkańców regionu kozienickiego. 

 

 

"Wodociągi Polskie" przedstawiają historię branży wodociągowej na świecie i w Polsce, od czasów starożytnych, aż po dzień dzisiejszy. Z książki czytelnik może dowiedzieć się po co były budowane wieże kloaczne w zamkach, do czego służył rurmus i dlaczego w średniowieczu uznano kąpiele jako bezużyteczne. Nigdy wczesniej nie ukazała się pozycja o podobnym zakresie tematycznym i w formie eleganckiego albumu, dlatego album stał się przebojem wśród firm wodociągowych i był kilkukrotnie wznawiany.

 

 

Album "Gazownictwo Polskie" zrealizowany został na zlecenie Izby Gospodarczej "Gazownictwo Polskie". Książka podzielona jest na trzy zasadnicze części. Pierwsza omawia dzieje nieistniejącego już gazownictwa węglowego, drugi ukazuje początki i rozwój gazownictwa ziemnego, trzeci zaś charakteryzuje zmiany oragnizacyjne jakie miały miejsce w branży po 1989 roku oraz przedstawia najistotniejsze przedsiębiorstwa sektorowe. Album stał się nie tylko narzędziem marketingowym Izby Gospodarczej Gazownictwa, lecz także PGNiG SA przy zaangażowaniu, którego powstał.

 

 

Album "Drogownictwo Polskie" powstał na zlecenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa pod patronatem Ministra Infrastruktury oraz Związkiem Mostowców RP, przy wsparciu Generalnej dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W gronie znamienitych autorów znaleźli się: prof. dr hab. inż. Jan Biliszczuk z Politechniki Wrocławskiej, prof. mgr inż. Andrzej Jarominiak z Politechniki Rzeszowskiej,dr inż. Andrzej Niemierko oraz dr inż. Janusz Rymsza z Instytutu Badawczy Dróg i Mostów oraz prof. dr hab.  Bolesław  Orłowski z Instytutu Historii Nauki PAN.

 

 

Album "Od dorożki do metra" ukazuje dzieje światowej oraz polskiej komunikacji miejskiej, charakteryzuje dawny i współczesny tabor tramwajowy, autobusowy i trolebusowy. Osobne rozdziały ukazują dzieje i współczesność metra w Polsce. W albumie nie zabrakło także historii biletów i mundurów konduktorskich. Całość podana została waprzystępny sposób i okraszona świetnymi zdjęciami.

 

 

Transport publiczny jest istotnym czynnikiem wzrostu wysokozurbanizowanych społeczeństw - mimo to przez polityków, decydentów, ekonomistów, pedagogów, a nawet ekologów traktowany jest „po macoszemu”. Pomimo, że w polskich miastach żyje 62% społeczeństwa, to rola transportu publicznego jest notorycznie niedoceniana i marginalizowana! Dlatego też Wydawnictwo Quixi Media wspólnie z Fundacją Świat Wokół Nas postanowiło wydać publikację zatytułowaną „Złota Księga Komunikacji Miejskiej w Polsce".

 

Publikacja "Polska Energetyka Zawodowa" jest swego rodzaju kontynuacją, rozwinięciem projektu "Elektroenergetyka Polska". Pozycja została kompletnie przeredagowana i wzbogacona o nie poruszaną wcześniej tematykę, m.in.: rynek energii w Polsce i paliwa w energetyce konwencjonalnej. Ponadto na nowo zredagowano rozdziały: OZE, Energetyka jądrowa oraz Perspektywy rozwoju. 

 

Projekt "Czyste Miasto" powstał w ścisłej współpracy z Krajowym Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast oraz pod patronatem Polskiej Izby Gospodarowania Odpadami i Krajowej Izby Gospodarowania Odpadami. Album pokazuje największe wyzwania jakie stoją przed branżą. Nie koncentruje się jednak tylko na odpadach komunalnych, sortowniach i spalarniach. Omawia także kwestie związane z odpadami przemysłowymi, medycznymi. Publikacja stała się przebojem na 40-stym Jublileuszowym Zjeździe KFDZOM.

 

"Elektroenergetyka Polska" to pozycja przygotowana pod patronatem Izby Gospodarczej Energetyki i Ochrony Środowiska oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych - Operator. Publikacja porusza tematykę początków światowej i polskiej elektroenergetyki, przedstawia krótką historię żarówki jako pierwszego odbiornika elektryczności, omawia zagadnienia związane z energetyką przemysłową, odnawialnymi źródłami energii oraz energetyką jądrową. Album szybko stał się w branży bardzo popularny!

 

Tak jak przed tysiącami lat ogień dający ciepło przyczynił się do rozkwitu ludzkości, tak dzisiaj nowoczesne i proekologiczne ciepłownictwo jest wyznacznikiem cywilizacyjnego rozwoju społeczeństwa. Ta szczególna ranga branży powoduje, że jej historia, pamiątki, zabytki techniki będące metryką myśli inżynierskiej oraz aktualna problematyka zasługują na upowszechnienie. Dlatego też przygotowaliśmy pierwszą taką w branży publikację "CIEPŁOWNICTWO POLSKIE".

 

EKO CITY” to okolicznościowy album prezentujący budowę i funkcjonowanie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Białej Podlasce, na tle polskiej i światowej historii gospodarowania tym co przywykliśmy nazywać śmieciami. Za pieniądze z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”, Miasto Biała Podlaska wraz z BWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. zbudowały Zakład, który odbiera i przetwarza śmieci od około 190 tys. mieszkańców regionu. Głównym celem tej inwestycji, oprócz co najmniej 60% redukcji ilości odpadów wywożonych na składowisko, jest produkowanie biogazu w procesie fermentacji. Z selektywnie zebranych odpadów zielonych wytwarzany jest kompost używany jako nawóz. Pomimo mało poetyckiej tematyki album jest niezwykle interesujący i barwny.

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen