rozmowa z Mirosławem Gilarskim,

prezesem PKP Utrzymanie Sp. z o.o.

w Warszawie

 

W 2016 roku PKP Utrzymanie po raz pierwszy wypracowało zysk finansowy. Co miało decydujący wpływ na ten sukces spółki ?

Nowy zarząd objął stery przedsiębiorstwa w marcu 2016 roku i przystąpił do uporządkowania relacji w firmie. Do czerwca na nowo poukładaliśmy strukturalnie spółkę, co umożliwiło optymalne wykorzystanie jej potencjału. W lipcu podpisaliśmy z organizacjami związkowymi zakładowy układ zbiorowy pracy, który wszedł w życie 1 października 2016 roku. W grudniu zawarliśmy z PKP PLK S.A. nową, dwuletnią umowę na wygłaszanie komunikatów i obsługę wizualnej informacji pasażerskiej na głównych dworcach i stacjach w Polsce. Zwiększenie efektywności, ustabilizowanie relacji pracowniczych i większa aktywność w sprzedaży usług to czynniki, które korzystnie wpłynęły na zyskowność. To był dopiero początek. Na przełomie grudnia i stycznia doszliśmy do porozumienia z TK Telekom, które pozwoliło usunąć kwestie sporne, powstałe w związku z wyodrębnieniem z jego struktur naszej firmy. W ten sposób odblokowaliśmy nasz potencjał. W roku 2017 wynegocjowaliśmy nowe umowy utrzymaniowe z naszymi głównymi kontrahentami, które lepiej uwzględniają specyfikę świadczonych przez nas usług. Skorzystają na tym obie strony: nasi klienci otrzymują usługi wyższej jakości, a my zwiększamy zyskowność.

 

Bardzo ważnym dokumentem, który powstał w firmie jest strategia rozwoju przedsiębiorstwa do 2021 roku. Jakie są jej główne założenia i cele?

Warto podkreślić, że jest to pierwszy tego typu dokument w spółce. Zakłada on 11 celów strategicznych, które chcemy zrealizować w ciągu pięciu lat. Głównym celem finansowym jest wzrost sprzedaży. Zamierzamy go osiągnąć przez otwarcie nowych dziedzin współdziałania z PKP PLK S.A., wzbogacenie podstawowej oferty oraz zwiększenie skuteczności w postępowaniach przetargowych. Nowym polem współpracy jest utrzymanie infrastruktury światłowodowej PKP PLK S.A. Dotyczy to tych linii światłowodów, które po zakończeniu okresu gwarancyjnego trafią pod opiekę naszych specjalistów. Kolejnymi obszarami planowanego współdziałania z PKP PLK S.A. jest przejęcie w utrzymanie specjalistycznych urządzeń i systemów, takich jak na przykład klimatyzatory, systemy alarmowe i przeciwpożarowe oraz elektroniczne systemy kontroli wejścia do obiektów kolejowych. Prowadzimy również rozmowy zmierzające do zawarcia aliansów biznesowych. Pozwolą nam one  poszerzyć ofertę, szczególnie w zakresie dostaw, wdrażania i serwisowania konkretnych modeli urządzeń dla kolei. Dotyczy to głównie aparatury radiokomunikacyjnej, GSM-R, central DGT, urządzeń SDIP i CCTV. Oprócz ambitnych celów finansowych, przyjęliśmy też te dotyczące usprawnienia działania spółki i podnoszenia jej kompetencji. Do roku 2019 zamierzamy wdrożyć nowoczesne systemy informatyczne, wspomagające świadczenie usług i zarządzanie przedsiębiorstwem. W bieżącym roku wprowadziliśmy szkolenia, które zapewnią nam kompetencje na poziomie adekwatnym do bieżących wyzwań technologicznych.

 

Spółka serwisuje między innymi 100-letnie kolejowe telekomunikacyjne linie napowietrzne i 80-letnie kable miedziane w osłonach ołowianych. Czy są plany odmłodzenia tej infrastruktury?

Modernizacja polskiej infrastruktury kolejowej przyspiesza. Z każdym rokiem, dziesiątki, a nawet setki kilometrów wysłużonych miedzianych linii telekomunikacyjnych są zastępowane światłowodami. Na tempo procesów inwestycyjnych nie mamy wpływu, ale w przypadku większych awarii starych kabli lub telekomunikacyjnych linii napowietrznych, przeprowadzamy ich odcinkową modernizację. Tym nie mniej, jeszcze przez wiele lat miedziane kable w osłonach ołowianych będą funkcjonować, ale już jako łącza zapasowe. Postęp technologiczny wprowadza nowe, lepsze rozwiązania, lecz ekonomika nakazuje wykorzystywać stare, jeszcze sprawne linie. Dlatego nasi specjaliści posiadają wiedzę i umiejętności pozwalające na integrację wszystkich będących w użyciu systemów telekomunikacyjnych.

 

Bieżące wykonywanie rozlicznych obowiązków w całej Polsce wymaga posługiwania się specjalistycznym sprzętem, w celu szybkiego zidentyfikowania i usunięcia awarii. Co firma zamierza uczynić w tej dziedzinie, aby dostosować narzędzia do zmieniających się potrzeb?

W strategii działania na lata 2017-2021 założyliśmy stały poziom inwestowania w nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Spółka rozpoczęła już program zakupów nowoczesnych urządzeń pomiarowych oraz maszyn i narzędzi, między innymi zestawów do lokalizacji i trasowania rur i kabli RD7100 TL/PL z lokalizatorem z GPS oraz reflektometrów RB6000 CE do pomiaru parametrów kabli i umiejscawiania uszkodzeń. Umożliwi to nie tylko szybsze i lepsze świadczenie usług, ale ułatwi wykonywanie zadań osobom zatrudnionym przy montażu, utrzymaniu i obsłudze infrastruktury oraz usuwaniu awarii.

 

W gestii PKP Utrzymanie jest również przekazywanie informacji  podróżnym na dworcach i stacjach kolejowych. Wiele zmieniło się na lepsze, lecz nadal, zwłaszcza w tzw. Polsce powiatowej, nie jest dobrze. Jakie działania przedsięwzięła firma w celu poprawy – na przykład – słyszalności wygłaszanych komunikatów?

Oprócz wygłaszania zapowiedzi i komunikatów głosowych, nasi pracownicy mogą utrzymywać w sprawności instalacje rozgłoszeniowe. Jest to jednak usługa oddzielna, nie objęta umową na wygłaszanie komunikatów. Dam przykład, przed Światowymi Dniami Młodzieży nasz zespół z Krakowa przeprowadził modernizację megafonów na stacjach i przystankach w okolicy Brzegów, gdzie odbywała się główna msza papieska. Pomimo tłumów, komunikaty były doskonale słyszalne. Mogliśmy tam przeprowadzić skuteczne udoskonalenie nagłośnienia, możemy to również zrobić na każdym innym peronie w całej tzw. Polsce powiatowej. Potrzebujemy tylko zlecenia od zarządcy stacji.

 

Sukcesem firmy jest niewątpliwie wynegocjowanie z załogą nowego, zakładowego układu zbiorowego pracy. Co można powiedzieć po półrocznym jego obowiązywaniu?

W marcu 2016 roku, gdy nowy zarząd objął stery spółki, sprawy pracownicze były poważnie zdezorganizowane. Pracownicy przychodząc do firmy z różnych podmiotów na zasadzie porozumień, mieli gwarantowane odmienne prawa wynikające z układów zbiorowych poprzednich pracodawców. Zarówno zarząd, jak i organizacje związkowe stanęły na wysokości zadania i w rekordowym czasie czterech miesięcy, wynegocjowaliśmy i podpisaliśmy nowy układ zbiorowy pracy dla PKP Utrzymanie. W ten sposób relacje pracownicze zostały uporządkowane. Efekty były widoczne już po miesiącu i wpłynęły na przyznanie załodze wyższej, niż w innych spółkach kolejowych, nagrody z okazji Święta Kolejarza. W styczniu 2017 roku, opierając się na nowym układzie pracy, zarząd przyznał pracownikom podwyżki, wypłacane od czerwca, a w planach budżetowych spółki na 2017 rok odczuwalny jest wzrost wydatków na wynagrodzenia. Atmosfera wśród pracowników sprzyja realizacji celów strategicznych naszej firmy, co pozwala na optymistyczne spojrzenie w przyszłość.

 

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen