rozmowa z Dirkiem Stroo,
prezesem Przedsiębiorstwa Usług Kolejowych KOLPREM Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej

 

Proszę powiedzieć, co stanowi specjalizację spółki w dziedzinie przewozów kolejowych? 

KOLPREM wykonuje swoje zadania poprzez wyspecjalizowane służby. Oddział Przewozów Zewnętrznych przemieszcza ładunki w ramach sieci kolejowej PKP, natomiast Oddział Przewozów Wewnętrznych zapewnia transport na terenie bocznic ArcelorMittal Poland S.A., która jest głównym odbiorcą usług naszej firmy. Dodam, że ArcelorMittal jest właścicielem między innymi: hut stali w Dąbrowie Górniczej i Krakowie, koksowni w Zdzieszowicach, walcowni w Sosnowcu i Świętochłowicach. Takie rozmieszczenie zakładów powoduje konieczność przewożenia surowców, gotowych produktów i półwyrobów do dalszego przetworzenia. Właśnie dlatego dysponujemy różnorakim taborem, między innymi: węglarkami do przewozu węgla lub koksu; wagonami-platformami do transportowania slabów, blach w kręgach; cysternami do przewożenia pyłu węglowego PCI, który jest potrzebny w procesie wielkopiecowym w celu zmniejszenia zużycia koksu. W związku z tym, że właściciel firmy ArcelorMittal ma również zakłady w Niemczech, Czechach i Rumunii, ostatnio powstała możliwość realizacji przewozów międzynarodowych. W tym celu współpracujemy z największymi przewoźnikami i spedytorami. Drugą istotną działalnością KOLPREM-u są — jak już mówiłem — przewozy wewnętrzne na bocznicach ArcelorMittal. Wymagają one od naszych pracowników, oprócz wiedzy związanej z kolejnictwem, znajomości skomplikowanych procesów produkcyjnych zakładu, na terenie którego pracują. Transport kolejowy jest niezbędny na każdym etapie wytwarzania, począwszy od dostarczania surowców, przez przewozy wewnątrzzakładowe, wykonywane specjalistycznym taborem  (surówkowozy, żużlowozy), po wywóz  gotowych wyrobów (blach, szyn lub koksu). Profil  produkcji w globalnej firmie, jaką jest ArcelorMittal, ciągle się zmienia, dlatego transport kolejowy musi się dostosowywać do nowych potrzeb. Podam przykład: w 2014 roku w Dąbrowie Górniczej rozpoczęto produkcję szyn o długości 120 metrów (standardowa wielkość to 30 metrów), więc ich przewożenie  wymagało precyzyjnego opracowania logistyki, a także specjalistycznego taboru. KOLPREM jest firmą, która wyspecjalizowała się w przewozach masowych dla hutnictwa i koksownictwa.

 

Jak należy rozumieć ofertę KOLPREM-u, dotyczącą kompleksowej obsługi kolejowej?

Aby realizować te zadania i wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom, skupiamy się przede wszystkim na podnoszeniu jakości

i kultury naszej pracy. Musimy zatem czynić więcej niż tylko mówić, że ludzie są naszym głównym atutem. Aktywnie działamy wokół podstawowych wartości KOLPREM-u, którymi niewątpliwie są szacunek wobec pracowników, umiejętność pracy zespołowej i zaangażowanie w rozwiązywanie kolejnych wyzwań, stanowiące  naszą główną siłę napędową, ale także dbałość o zdrowie załogi i bezpieczeństwo pracy, które są dla nas najwyższą powinnością. Aby jeszcze bardziej wzmocnić te aspekty, 21 kwietnia 2016 roku podpisaliśmy deklarację, dotyczącą poprawy bezpieczeństwa i kultury transportu kolejowego oraz wzmożenia działań w tym zakresie, bowiem bez zapewnienia bezpieczeństwa rozwój jest niemożliwy. To stwierdzenie oddaje istotę sprawy.

 

Czy KOLPREM wykonuje przewozy kolejowe również na Linii Hutniczo-Siarkowej?

Spółka dysponuje pojazdami  przystosowanymi do poruszania się po torach
o rozstawie 1520 mm; są to lokomotywy manewrowe TEM-2 oraz zmodernizowane 16D  serii TEM-2. Na podstawie umów, pomiędzy AMP S.A. a PKP LHS S.A., wagony z surowcami są przywożone do punktu zdawczo-odbiorczego w Bazie Przeładunku Rud. Naszym zadaniem jest dostarczenie wagonów do wyładunku na wywrotnicach oraz ich obsługa. Po rozładunku, wagony przetaczamy z torów zbiorczych  na tory zdawcze, skąd są odbierane przez lokomotywy PKP LHS S.A. Zimą, przed rozładunkiem, wagony podstawiamy do rozmrażalni. Tak więc nasze zadania, związane z szerokim torem, skupiają się wyłącznie na wykonywaniu prac manewrowych.

 

Czym jeszcze oprócz przewozów kolejowych zajmuje się wasze przedsiębiorstwo? 

KOLPREM został wydzielony z Zakładu Transportu Kolejowego, który zajmował się między innymi utrzymaniem taboru

i infrastruktury. Każdy kolejny etap rozwoju firmy polegał na konsolidacji z zakładami lub wydziałami transportu, funkcjonującymi na terenach: dawnej Huty Katowice, Huty im. Sendzimira, Huty Cedler, Huty Florian oraz Koksowni Zdzieszowice. Wszystkie te zakłady były samodzielne, dysponowały odpowiednimi zasobami i kadrą, która miała kierunkowe doświadczenie w przeprowadzaniu remontu każdego rodzaju wagonów, lokomotyw oraz infrastruktury  kolejowej. Połączenie, osobno dotąd funkcjonujących organizmów, pozwoliło obniżyć koszty oddziału utrzymania ruchu. Obecnie prowadzimy utrzymanie lokomotyw ruchu wewnętrznego do poziomu P3. Natomiast wagonom, kursującym w ruchu wewnątrzzakładowym, zapewniamy utrzymanie w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją. Poza tym odpowiadamy za utrzymanie właściwego stanu infrastruktury kolejowej oraz urządzeń ZRK na terenie każdej z bocznic. Remonty, na ogół, wykonujemy własnymi siłami, a w razie konieczności korzystamy z usług innych firm.

 

Jakie zadania postawiono przed firmą w bieżącym roku?

Naszą mocną stroną jest wykonywanie przewozów zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wzmacniamy w związku z tym nasz transport wewnętrzny, zwłaszcza w kwestii dowozu surowców na bocznice kolejowe poszczególnych zakładów, a stamtąd do przedsiębiorstw produkcyjnych i wreszcie do odbiorców — w postaci gotowych produktów. Najważniejsze w tym procesie jest skupienie się na potrzebach naszych klientów. Współpraca pomiędzy klientami a firmą KOLPREM przynosi dobre rozwiązania i przyczynia się do  zadowolenia odbiorców ze świadczonych przez nas usług. W ramach  transportu wewnętrznego naszym celem jest zwiększanie stopnia wykorzystania zdalnie kierowanych lokomotyw, co ma przyczynić się do podniesienia bezpieczeństwa. Wiele przykładów potwierdza, że poprawa bezpieczeństwa, redukcja kosztów i lepsza obsługa klientów zawsze są ze sobą ściśle powiązane.

 

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen