Instytut Kolejnictwa

04-275 Warszawa

ul. Chłopickiego 50

tel.  +48 22 610 08 68

fax +48 22 610 75 97

e-mail: ikolej@ikolej.pl

www.ikolej.pl

 
Instytut Kolejnictwa działa na rzecz transportu kolejowego w Polsce nieprzerwanie od 65 lat (do 2009 roku CNTK). Jest jednostką notyfikowaną w Komisji Europejskiej nr NB 1467, uprawnioną do oceny spełnienia zasadniczych wymagań interoperacyjności według Dyrektywy 2008/57/WE w obszarach: infrastruktura, energia, sterowanie, tabor, utrzymanie i ruch kolejowy. Współpracuje z wieloma organizacjami międzynarodowymi oraz krajowymi i zagranicznymi placówkami badawczymi.
 
Instytut Kolejnictwa jest jednostką naukowo-badawczą, która prowadzi badania naukowe, prace rozwojowe oraz ocenę zgodności i certyfikację w zakresie bezpieczeństwa transportu i bezpieczeństwa publicznego. Zajmuje się także zagadnieniami ochrony przeciwpożarowej w transporcie oraz standardów produktów, procesów i usług. 
 
Instytut opiera swą działalność na inicjowaniu i prowadzeniu badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na rozwój i eksploatację bezpiecznego i ekologicznego transportu szynowego. Ponadto wdraża wyniki tych badań do praktyki. Jego działalność została wysoko oceniona przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ostatniej ocenie jednostek naukowych otrzymał wysoką kategorię „A”.
 
 
W strukturze organizacyjnej Instytutu działają cztery zakłady badawcze, cztery laboratoria, a także unikatowy tor badawczy w Żmigrodzie (jeden z ośmiu na świecie), który m.in. prowadzi testy zderzeniowe. W ramach IK funkcjonuje także Ośrodek Jakości i Certyfikacji oraz Ośrodek Informacji Normalizacyjnej i Naukowo-Technicznej. Wszystkie laboratoria mają akredytację Polskiego Centrum Akredytacji. Kadra naukowo-badawcza i wyposażenie laboratoryjne pozwalają na podejmowanie zadań we wszystkich branżach transportu kolejowego, a także w komunikacji tramwajowej i metrze.
 
Jednostka prowadzi również działalność edukacyjną i szkoleniową. Instytut wydaje od 1956 roku punktowane przez MNiSW czasopismo „Problemy Kolejnictwa”, w którym publikacja zaliczana jest do dorobku naukowego.
 
Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© 2016 Całość praw autorskich - Antoni Bochen